Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Úplata za vzdělávání (školné) 
v ZUŠ, Plzeň, Sokolovská 54

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole, Plzeň, Sokolovská 54 takto (částky jsou uvedeny na jedno pololetí):

HUDEBNÍ OBOR

                                                                           Přípravné studium I
   1 000,- Kč / 70 min. / skupinová výuka bez nástroje 
   1 300,- Kč / skupinová výuka + nástroj 25 min. individuálně 
   
                                                                         Studium I. a II. stupně 
Kytara, Sólový zpěv, Elektrický klavír  
   1 300,- Kč / 45 min. / skupina 2 žáků 
   2 000,- Kč / 45 min. / individuálně 
   
Zobcová flétna, EKN (Keyboard)
 
   1 000,- Kč / 45 min. / skupina 3 - 4 žáků 
   1 300,- Kč / 45 min. / skupina 2 žáků 
   2 000,- Kč / 45 min. / individuálně 
   
Ostatní hudební nástroje - I., II. stupeň
 
   2 000,- Kč / 45 min. / individuálně 
   
                                                                           Přípravné studium ll  
   2 000,- Kč / 45 min. / individuálně 
   
Pěvecký sbor  
   800,- Kč / 90 min. / skupinová výuka 
  500,- Kč / 90 min. / skupinová výuka pro žáky ve věku 5 a 6 let 
   
                                                                       Studium pro dospělé (SPD) 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
 2 500,- Kč / 45 min. / individuálně 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
 3 000,- Kč / 45 min. / individuálně 
ostatní uchazeči  12 000,- Kč / 45 min. / individuálně 

Všichni žáci hudebního oboru jsou podle Školního vzdělávacího programu povinni od prvního do pátého ročníku navštěvovat hudební nauku a od šestého ročníku některý ze skupinových předmětů: Komorní hra nebo Souborová hra nebo Sborový zpěv nebo Hudební seminář.

  

VÝTVARNÝ OBOR

                                                             Přípravné studium 
   1 700,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
                                   l. a ll. stupeň (žáci ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře) 
  1 700,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
                                                       Studium pro dospělé (SPD) 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
2 000,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
 3 000,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
ostatní uchazeči 10 000,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 

  

TANEČNÍ OBOR

                                                              Přípravné studium 
   1 300,- Kč / 90 min. / skupinová výuka 
                                       l. a ll. stupeň (žáci ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře) 
   1 300,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
                                                        Studium pro dospělé (SPD) 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
 1 500,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
 2 500,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 
ostatní uchazeči  10 000,- Kč / 135 min. / skupinová výuka 

  

!!! Splatnost školného je vždy k 15. září a k 15. únoru !!!

Školné se hradí převodem z účtu na účet školy, nebo vkladem na účet školy v bance, ve výjimečných případech lze dohodnout platbu v hotovosti v kanceláři školy. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák obdrží vždy na první i druhé pololetí školního roku podrobné platební informace prostřednictvím emailové korespondence.

Zletilí žáci školy a žáci, kteří v aktuálním školním roce dovrší 18 let, předloží nejpozději do 15. října potvrzení o studiu.

Osvobozen od úplaty nebo její části může být zákonný zástupce nezletilého žáka nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy alespoň pět pracovních dnů před termínem splatnosti úplaty.

Částky jsou uvedeny na jedno pololetí školního roku a úplata je příjmem Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54, příspěvkové organizace. Sourozenecké a jiné slevy neposkytujeme. Po předložení písemné žádosti plátcem úplaty lze s ředitelem školy dohodnout splátkový kalendář.

 

Půjčovné hudebních nástrojů

Hudební nástroj se půjčuje pouze na jeden školní rok!!! O prodloužení výpůjčky nástroje na dobu delší než jeden rok rozhoduje ředitel školy. Půjčovné se hradí současně s úplatou za vzdělání a je stanoveno na 300,- Kč za jedno pololetí.

Číslo účtu: 417 39 311/0100 (Komerční banka) 

Jan Sedláček
ředitel ZUŠ Plzeň, Sokolovská 54

Více viz směrnice o úplatě za vzdělávání, která nabývá účinnosti dnem 18. dubna 2023