Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Studijní obory

HUDEBNÍ OBOR

Výuka probíhá ve 45 minutových blocích individuálně nebo ve skupinkách 2-4 žáků. Vzděláváme žáky od pěti let a přijímáme rovněž starší žáky, kteří mají o hudbu zájem. Všechny třídy hudebního oboru se pravidelně zúčastňují nejrůznějších soutěží a přehlídek. Žáci se prezentují na koncertech v sálech ZUŠ Sokolovské 54, U Jam 14, v aule Křižíkovo gymnazia a ve třídách ZŠ Bolevecká. Koncertujeme také v sále Západočeského muzea, v kostele sv. Anny, v kostele Františkánů, v Galerii města Plzně, v Domě hudby a na mnoha dalších místech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

V rámci naší ZUŠ vedeme řadu vynikajících souborů s různým nástrojovým obsazením. 

 

                                                       TANEČNÍ OBOR

siraex8Taneční obor nabízí žákům tvůrčí výuku v oblasti současného, lidového a klasického tance.

V žácích rozvíjíme smysl pro správné držení těla, hudební a prostorové cítění, krásu tance a pohybu vůbec. 
Taneční výuka je zaměřena na současný tanec  a je stavěna pro jevištní prostor divadla, kde tanečníci využívají nejen celistvost prostoru, ale také světelné možnosti, které danou choreografii ještě více umocní. Práce v hodinách taneční výchovy je  podpořená vlastní tvořivostí každého žáka, směřuje k rozvoji dětské osobnosti, individuality a talentu.

Nedílnou součástí taneční výuky je spolupráce s hudebním pedagogem - korepetitorem, který do výuky přináší další rozměr.
Výsledky své práce prezentují žáci tanečního oboru rodičům i veřejnosti na vystoupeních a koncertech v divadlech, vernisážích, na krajských a celostátních přehlídkách po celé České republice.

 

VÝTVARNÝ OBOR

otevírá pro žáky od 5-ti let (1-2 roky dle věku dítěte)

přípravné studium - VÝTVARNÁ TVORBA

v rámci předmětu se děti hravou formou (prostřednictvím výtvarných a dramatických her) seznamují se základy výtvarného oboru, rozvíjí své výtvarné a estetické cítění, smyslové vnímání, grafomotorické dovednosti, získávají odvahu tvořit a zároveň spolupracovat a respektovat své spolužáky. Zároveň se učí samoobslužnosti při přípravě úklidu ateliéru.


pro žáky základní školy ( 7 let)

studium I.stupně – VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci jednotlivých ročníků se mladí tvůrci seznámí s celou škálou výtvarných technik, pojetí, směrů a možností výtvarné komunikace klasické i moderní výtvarné tvorby a kultury. Vyučovací předměty zhrnují tvorbu PLOŠNOU (kresba malba, grafika v celé škále technologických variant a možností), PROSTOROVOU, akční a objektovou (cit pro prostorové vnímání a vnímání prostoru, cit pro povrchy a jejich kvality, tvarování a modelování z různých materiálů -keramická hlína, sádra, dráty- kov, papír, textil, dřevo apod.) a MULTIMEDIÁLNÍ (ta zahrnuje základy práce s digitální technikou a seznamuje se základy animace a animačních technik a technologií), v neposlední řadě je součástí výuky objevování souvislostí mezi sebou, okolním světem a světem umění také skrze dějiny výtvarné kultury.

 


Pro žáky 2. Stupně základních a škol a středních škol
Přípravné studium (pro nové žáky 1-2 roky)

studium II. stupně (4 roky) - VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci výuky se mladý tvůrce zdokonaluje ve využívání všech výtvarných technik a technologií, specializuje se na jednu vybranou dle svých schopností a svého zájmu, učí se dlouhodobější a samostatné práci na jednom tématu, připravuje se na studium na střední či vysoké škole s výtvarným zaměřením.