Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Studijní obory

Hudební obor

Výuka probíhá ve 45 minutových blocích individuálně nebo po skupinkách 2-4 žáků. Věk žáků není omezen (od předškolního věku až po dospělé). Přijímáme rovněž starší žáky, kteří mají o hudbu zájem.

Všechny třídy hudebního oboru se pravidelně zúčastňují soutěží a přehlídek. Žáci se prezentují na koncertech v sálech ZUŠ Sokolovské 54, U Jam 14, v aule Křižíkovo gymnazia a ve třídách ZŠ Bolevecká. Koncertujeme také v sále Západočeského muzea, v kostele sv. Anny, v kostele Františkánů, v Galerii města Plzně a na mnoha dalších místech.

V rámci naší ZUŠ vzniklo několik kvalitních komorních souborů s různým nástrojovým obsazením, akordeonové soubory a rocková skupina.

 

Taneční obor

Vedle hudebního a výtvarného oddělení funguje na naší škole také taneční oddělení. Výuka je zaměřena v přípravném a 1. ročníku na získání správného držení těla, koordinovanou a kultivovanou formu pohybu v úzké návaznosti na hudbu.

V dalších ročnících probíhá výuka základů klasického tance, lidových tanců a současných tanečních směrů. Žáci vystupují na různých koncertech naší školy, výchovných koncertech a nejrůznějších společenských akcích.

Důležitou součástí práce tanečního oddělení je příprava starších žáků na pohybově rytmické přijímací zkoušky na umělecké školy.

Významná je také spolupráce tanečního oddělení s mateřskými školami při výuce předškolních dětí. Cílem je zdokonalit u dětí koordinaci pohybů a probudit v nich zájem o hudbu, tanec a pohyb. Při výuce se řídíme schopnostmi dětí, klademe důraz na cviky podporující správné držení těla. Ve výsledku výuka přispívá k fyzickému i psychickému rozvoji dětí a podporuje rozvíjení dětské fantazie.

 

Žačky našeho tanečního oddělení pravidelně vystupují na vernisážích v městské knihovně, každoročně tančí na Vítání jara v Přešticích a v neposlední řadě zdárně reprezentují naši školu na Mezinárodní baletní soutěži Ašský střevíček.


Během školního roku mají žáci možnost navštěvovat koncerty, folklórní a baletní představení a generální zkoušky baletů DJKT.

 

 Výtvarný obor

otevírá pro žáky od 5-ti let (1-2 roky dle věku dítěte)

přípravné studium - VÝTVARNÁ TVORBA

v rámci předmětu se děti hravou formou (prostřednictvím výtvarných a dramatických her) seznamují se základy výtvarného oboru, rozvíjí své výtvarné a estetické cítění, smyslové vnímání, grafomotorické dovednosti, získávají odvahu tvořit a zároveň spolupracovat a respektovat své spolužáky. Zároveň se učí samoobslužnosti při přípravě úklidu ateliéru.


pro žáky základní školy ( 7 let)

studium I.stupně – VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci jednotlivých ročníků se mladí tvůrci seznámí s celou škálou výtvarných technik, pojetí, směrů a možností výtvarné komunikace klasické i moderní výtvarné tvorby a kultury. Vyučovací předměty zhrnují tvorbu PLOŠNOU (kresba malba, grafika v celé škále technologických variant a možností), PROSTOROVOU, akční a objektovou (cit pro prostorové vnímání a vnímání prostoru, cit pro povrchy a jejich kvality, tvarování a modelování z různých materiálů -keramická hlína, sádra, dráty- kov, papír, textil, dřevo apod.) a MULTIMEDIÁLNÍ (ta zahrnuje základy práce s digitální technikou a seznamuje se základy animace a animačních technik a technologií), v neposlední řadě je součástí výuky objevování souvislostí mezi sebou, okolním světem a světem umění také skrze dějiny výtvarné kultury.

 


Pro žáky 2. Stupně základních a škol a středních škol
Přípravné studium (pro nové žáky 1-2 roky)

studium II. stupně (4 roky) - VÝTVARNÁ TVORBA A KULTURA

V rámci výuky se mladý tvůrce zdokonaluje ve využívání všech výtvarných technik a technologií, specializuje se na jednu vybranou dle svých schopností a svého zájmu, učí se dlouhodobější a samostatné práci na jednom tématu, připravuje se na studium na střední či vysoké škole s výtvarným zaměřením.